Deklaracja dostępności strony internetowej UM Magazynu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej UM Magazynu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-05-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pliki doc, docx, pdf, pptx, ppt – nie są zgodne z WCAG
 • pliki zamieszczane w serwisie będą dostosowywane do wymagań osób o szczególnych potrzebach
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • filmy nie posiadają pełnej transkrypcji
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • materiały wideo – nie są zgodne z WCAG
 • wykresy, mapy, skomplikowane grafiki, infografiki nie posiadają alternatywy w postaci tekstu, tabel itp. – nie są zgodne z WCAG
 • materiały graficzne posiadają treści wplecione w grafikę
 • braki atrybutu alt ale niektórych elementów graficznych
 • tabele – nie są zgodne z WCAG
 • mogą występować zbędne spacje
 • brak podkreśleń linków
 • mogą występować linki, które nie posiadają tekstu
 • na stronie mogą wystąpić elementy, które nie są dostępne za pomocą klawiatury
 • elementy aktywne na stronie mogą nie mieć obwódki (focus)
 • interaktywne formularze online – nie są zgodne z WCAG
 • mogą występować ruchome elementy strony
 • mogą występować błędy w css oraz html
 • mogą występować zbyt mało kontrastowe elementy

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-05-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Religa.
 • E-mail: dostepnosc@umed.lodz.pl
 • Telefon: 042 272 52 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Obsługi Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Adres: Plac Hallera 1, 90-647 Łódź
 • E-mail: justyna.wojtczak@umed.lodz.pl
 • Telefon: 042 272 50 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Pomorska 251 Centrum Dydaktyczne – A-2,3 Aula 1000

 • Budynek 3 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.
 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Budynek wyposażony w 6 wind osobowych.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 Centrum Dydaktyczne – A-2,3 Aula 1000

 • Budynek 3 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.
 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Budynek wyposażony w 6 wind osobowych.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 Sale Laboratoryjne

 • Budynek 1 kondygnacyjny, wolno stojący.
 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Mazowiecka 6/8 – Zakłady Teotetyczne

 • Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.
 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Budynek wyposażony w windę osobową.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Czechosłowacka 2 a

 • Budynek 2 kondygnacyjny, wolnostojący.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Czechosłowacka 2 b

 • Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Mazowiecka 15

 • Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 C-7 /Centrala techniczna/

 • Budynek 2 kondygnacyjny, wolnostojący.
 • W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Mazowiecka 3 C-9 /MediHub/

 • Budynek 2 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.
 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością
 • W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • Budynek wyposażony w windę osobową.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 A-4 /Patomorfologia/

 • Budynek 5 kondygnacyjny o zwartej zabudowie, połączony łącznikiem z budynkiem A-3.
 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • Budynek wyposażony w windę osobową.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 C-5

 • Budynek 2 kondygnacyjny wolnostojący.
 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • Budynek wyposażony w windę osobową.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Al. Kościuszki 4 REKTORAT

 • Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.
 • W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak wind.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Narutowicza 60 Colegium Annatomicum

 • Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.
 • W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak wind.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Narutowicza 60 Lewa Oficyna

 • Budynek 3 kondygnacyjny. Budynek w ochronie konserwatorskiej.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak wind.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Narutowicza 60 Prawa Oficyna

 • Budynek 2 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak wind.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Jaracza 63 Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

 • Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak wind.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 137

 • Budynek 1 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak wind.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Żeligowskiego 7/9

 • Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.
 • W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku dostępna jest winda osobowa.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 CKD A-1

 • Budynek 17 kondygnacyjny plus dwie kondygnacje podziemne.
 • W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynek wyposażony w widny osobowe. W tym dwie windy pożarowe przeznaczone do ewakuacji.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 CKD A-2

 • Budynek 3 kondygnacyjny plus jedna kondygnacja podziemna.
 • W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • Budynek wyposażony w widny osobowe.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. 6 Sierpnia 69 CENTRUM SPORTU

 • Budynek 1 kondygnacyjny.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. 6 Sierpnia 69 Hala Sportowa

 • Budynek 3 kondygnacyjny.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak wind.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Pl. Hallera 1B

 • Budynek 4 kondygnacyjny.
 • W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku dostępna jest winda osobowa.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Pl. Hallera 1C

 • Budynek 2 kondygnacyjny.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak jest windy.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Kopcińskiego 20 budynek biurowy

 • Budynek 5 kondygnacyjny.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak jest windy.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Kopcińskiego 20 budynek szkoleniowy

 • Budynek 1 kondygnacyjny.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek A

 • Budynek 4 kondygnacyjny.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku dostępna jest winda osobowa.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek B

 • Budynek 2 kondygnacyjny.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome  i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak jest windy.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek C

 • Budynek 6 kondygnacyjny.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku dostępne są windy starego typu nie spełniające standardu dostępności.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek C

 • Budynek 5 kondygnacyjny.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku dostępne są windy starego typu nie spełniające standardu dostępności.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Muszyńskiego 2 Centrum informacyjno- biblioteczne

 • Budynek 3 kondygnacyjny.
 • W budynku są zapewnione wolne od barier poziome  i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku dostępne są windy osobowe.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Sędziowska 18A, Medycyna Sądowa

 • Budynek 2 kondygnacyjny.
 • W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak windy osobowej.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Muszyńskiego 1 ZWIERZĘTARNIA

 • Budynek 2 kondygnacyjny.
 • W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 • W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • W budynku brak windy, dostępna jest platforma schodowa umożliwiająca dostęp do 1 piętra.
 • W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.